ဆောင်းဦးရွ က်ကြွေ ချစ်သ က်ေ သလို့ နာမည်ေ ကျာ်ြ ကားခဲ့တဲ့ ဇာတ်လ မ်းတွဲထဲ မှာ အွန်ေ ဆာအဖြစ် ထူးချွန်ေြ ပာင်မြော က်စွာ သရုပ်ေ ဆာင်ခဲ့ရင်း ပရိတ် သတ်ေ တွရင်ထဲကို စတင်ေ နရာယူခဲ့သူ အနုပ ညာရှင်တ စ်ဦးကတော့ မင်းသ မီးချော