နိုင်ငံေ ကျာ် အကယ်ဒ မီများရှင် ရန်ေ အာင် ကတော့ အနုပညာ သက် တမ်း နှစ်သုံးဆ ယ်ကျော် အတွင်း အောင်မြင်မှု အရှိန်အ ဟုန် လုံးဝကျဆ င်းသွားြ ခင်း မရှိပဲ ဒီနေ့ဒီ အချိန်ထိ ပရိသတ်ေ တွကို လွှမ်းမိုး ထားနိုင်ဆဲ အနုပညာရှင် တစ်ယောက်