သရုပ်ေ ဆာင်အရ မ်းတော်ပြီး အရမ်း ကိုအောင်ြ မင်နေတဲ့ အချိန်မှာ အရာအား လုံးကို စွန့်လွှတ်ပြီး ပြည်သူေ တွနှင့်အတူ ရပ်တည်ခဲ့ တဲ့ အနုပညာရှ င်တွေထဲမှာ သရုပ်ဆော င်မြတ်နိုးေ အးလည်း တစ်ဦးအ ပါအဝင်ပြဲ ဖစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆော င်မြတ်နိုးအေး ဟာ သူမရှော င်ပြေးနေရတဲ့ကာ လတွေမှာ