မေဦး ကတော့ နုနုနယ် နယ် မိတ်က ပ်လိမ်းခြယ် သူတစ်ေ ယာက်ြ ဖစ်ပေ မယ့် သူယုံကြည်ရာ လမ်းတစ်ခု ကိုရွေးချ ယ်ခဲ့ပြီး လွတ်ေြ မာက်န ယ်မြေကို ရောက်ရှိေ နပြီပဲဖြစ်ပါ တယ်။ မေဦးဟာ စစ်အာဏာရှ င်ဆန့်ကျင်ေ ရးအလု ပ်တွေ ကိုလည်း တက်တက်ြ ကွကြွလုပ်ကို