နိုင်ငံေ ကျာ် ဇာတ်သဘ င်ပ ညာရှင်ကြီး ဆန်းဝ င်းရဲ့ သားဖြစ်သူ တင်မောင် ဆန်းမ င်းဝင်းဟာ သူ့ဖခ င်ရဲ့ အနုပညာ အမွေတွေကို ဆက် ခံရရှိ ထားသူတ စ်ယောက်ြ ဖစ်ပါတယ်။ တင်မောင် ဆန်းမင်း ဝင်းရဲ့ညီ မဖြစ်သူ မေတင်မောင် ဆန်းမင်းဝင်း ဟာလည်း ဇာတ်သဘဘ