ချစ်ပရိတ် သတ်ြ ကီးရေခေတ်တ စ်ခတ်ကပျို တိုင်းကြို က်တဲ့နှင်းဆီခို င်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မင်းသားမ င်းဦးကိုသ တိ ရကြသေး လားနော်။ အနုပညာေ လာက မှာလျှမ်းလျှ မ်းတောက်ေ ကျာ်ကြားခဲ့တဲ့မ င်းသား တစ်ယော က်ဖြစ်ပါတ ယ်။ ယခုရာ စုနှစ်တိုင်အော င်သူ့ကိုချစ်ခင်အား ပေးေ နဆဲ ပရိတ် သတ်တွေ