အောင်မြ င်ကျော်ြ ကားတဲ့ ရုပ်ရှ င်ဇာတ်လ မ်းပေါင်းများ စွာကို နောက်ကွ ယ်က စနစ် တကျ ကြိုးကို င်စီစဉ်ခ န့်ခွဲသူဖြစ်တဲ့ ဒါရိုက်တာ ရဲ့ နေရာဟာ တကယ်ပဲ အရေးကြီး ပါတယ်။ ထိုသို့ အရေးကြီး တဲ့တာဝန်ကို ထမ်းေ ဆာင်နေတဲ့ မြန်မာ ဒါရိုက် တာလောကထဲ