အ ပ်ိဳစင္ ဘဝ ကို သိန္း ၈၀ က်ပ္ နဲ႕ေရာင္းမည့္ေ ကာင္မေလး စာ ရင္းေပး သူ ေတြမ်ားေ န ဗီဒီယို

Posted on

အ ပ်ိဳစင္ ဘဝ ကိုသိန္း ၈၀ က်ပ္ နဲ႕ေရာင္းမည့္ေ ကာင္မေ လး စာ ရင္းေပး သူ ေတြမ်ားေ န ဗီဒီယို

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *