ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ ၊ ရပ္ကြက္ႀကီး (၂၁) ၊ ေရငယ္တံတားနား တြင္ ေမြးၿပီးခါစကေလးငယ္ အား လာပစ္ထား ၊ ခေလးမွာေသဆံုးသြား

Posted on

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ ၊ ရပ္ကြက္ႀကီး (၂၁) ၊ ေရငယ္တံတားနား တြင္ ေမြးၿပီးခါစကေလးငယ္ အား လာပစ္ထား ၊ ခေလးမွာေသဆံုးသြား

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *